Skip to main content

Kwaliteit - Beroepsgroep NVL

Onze beroepsgroep NVL heeft kwaliteiseisen opgesteld (BKE). Als Lactatiekundige IBCLC onderschrijf ik deze richtlijnen van harte.

 1. Het betreft het onderschrijven van de WHO code
 2. Het beschermen van de privacy
 3. Klachtenregeling

NVL logo en payofflogo who world health organization

Als lid van mijn beroepsgroep wil ik de kwaliteit van de zorg toetsten. Daarom stuur ik na verloop van tijd een linkje naar een persoonlijk klanttevredenheidsonderzoek.
Dit is een persoonlijke enquête die alleen door mij wordt ingezien.
Je doet me een groot plezier deze vragen te beantwoorden, zodat ik mijn zorg kan optimaliseren.

1. Als Lactatiekundige IBCLC houd ik me aan de code die ontwikkeld is door de Wereld Gezondheidsorganisatie WHO.

De WHO-code heet voluit de ‘Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk’.
Het betekent dat ouders zelf een keuze moeten kunnen maken voor de voeding van hun kind, zonder beïnvloeding van commerciële partijen.
Dankzij de WHO-code is in Nederland de reclame voor babyvoeding onder zes maanden aan banden gelegd.
De WHO-code is uitgebreider dan de Nederlandse Warenwet of de Europese wet- en regelgeving.

Daarom werk ik zoveel mogelijk met merken en producten van bedrijven die zich ook aan de WHO-code houden. Dit is de reden waarom ik voor sommige merken geen reclame zal maken.

De WHO-code staat voor:

 • Beschermen en bevorderen van borstvoeding
 • Dat ouders de juiste en voldoende voorlichting krijgen
 • Dat vervangingsmiddelen voor moedermelk – wanneer nodig – juist worden gebruikt
 • Dat richtlijnen voor de verkoop van en reclame voor babyvoeding worden nageleefd

logo ibclc international board certified lactation consultants

2. Ik onderschrijf als Lactatiekundige IBCLC onderstaand protocol gericht op de bescherming van de privacy van mijn cliënten.

Het protocol is opgesteld door onze beroepsgroep NVL.

Privacy protocol
Als cliënt is het goed om te weten hoe de lactatiekundige IBCLC met persoonsgegevens omgaat.

Privacy
De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is door de Nederlandse wetgever opgesteld ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie/ praktijk die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verslaglegging
Het doel van verslaglegging is:

 • Registratie van de geleverde zorg;
 • naslag voor de lactatiekundige en eventuele waarnemer om verantwoorde zorg te kunnen.

leveren;

 • mogelijkheid om verantwoording af te leggen over de gegeven zorg;
 • mogelijkheid om de geboden zorg financieel af te handelen.

In het verslag worden de volgende gegevens opgenomen:

 • Personalia/identificatiegegevens
 • Financiële en administratieve gegevens
 • Lactatiekundige/psychologische en medische gegevens.

Inzagerecht
U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de lactatiekundige IBCLC verzoeken deze te wijzigen. De gegevens worden geheimgehouden voor onbevoegden en personen die niets met de gegevensverwerking van doen hebben.

Contact met andere zorgverleners
Wanneer de lactatiekundige het verslag of een overdracht naar andere zorgverleners wil sturen moet daarvoor om toestemming worden gevraagd. Mondelinge toestemming is voldoende, dit wordt in de schriftelijke verslaglegging vastgelegd.
Afwijken hiervan is alleen toegestaan bij ernstige zorg over moeder en/of kind.

Beroepsgeheim
Gegevens worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Als cliënt dient u hiervoor toestemming te geven. De lactatiekundige IBCLC heeft zich, gezien de aard van haar/zijn werkzaamheden, te houden aan de wet op het Medisch Beroepsgeheim. In de Code of Personal Conduct van de IBLCE wordt het beroepsgeheim met name genoemd en lactatiekundigen IBCLC zijn verplicht zich daaraan te houden.
Indien de lactatiekundige IBCLC zich geroepen voelt zichzelf te ontheffen van het
beroepsgeheim zal zij/hij eerst nagaan of het informeren van andere hulpverleners de reden tot het opheffen van het beroepsgeheim zou kunnen oplossen. In uiterste situaties kan de lactatiekundige IBCLC overwegen zich tot een justitiële instelling te wenden.

SSL-certificaat website (Secure Socket Layer)
Een SSL-certificaat beveiligt de verbinding tussen de bezoeker en de website. De data die via deze verbinding loopt, wordt versleuteld en is niet leesbaar voor anderen. Het groene hangslot of de groene adresbalk maken bezoekers en klanten duidelijk dat de website is beveiligd. Zodra op de website contactgegevens ingevuld kunnen worden, is een SSL-certificaat verplicht.

Bewaartermijn
Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn zorgverleners verplicht een dossier bij te houden. De algemene bewaartermijn is 15 jaar.

Datalekken
Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. Onder een datalek valt niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook onrechtmatige verwerking van gegevens. Ook een lactatiekundige heeft de plicht dit te melden bij de autoriteit persoonsgegevens.

Klachten
Indien u van mening bent dat de lactatiekundige IBCLC niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit het beste eerst bij haar kenbaar maken. Mocht u een klacht willen indienen verwijzen we u voor meer informatie over onze klachtencommissie naar de website van Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen. https://www.nvlborstvoeding.nl

Bronnen
Beroepsprofiel lactatiekundige
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplicht-datalekken

3. Klachtenregeling

Als je ontevreden bent over mijn dienstverlening of een andere klacht hebt over je contact met mij/mijn praktijk, dan zou ik het waarderen als je daarover rechtstreeks contact met mij opneemt.
Dat kan schriftelijk, telefonisch en per mail.
Als we gezamenlijk de klacht niet op kunnen lossen kun je een officiele klachtenprocedure starten bij de NVL.
Je dient je klacht dan in bij de Klachtencommissie van de NVL.
Ik ben als Zelfstandig Lactatiekundige aangesloten bij het Klachtenportaal van de Zorg.

logo klachtenportaal zorg